• Bm7
    Terima kasih sudah berkunjung xD
Home » » Beberapa istlah dalam ilmu hadits

Beberapa istlah dalam ilmu hadits

Jumat, 16 September 2011

Beberapa Istilah Dalam Ilmu Hadits
1.        Hadits adalah perkataan nabi,perbuatan dan persetujuannya atau perkataan dan perbuatan sahabat yang disetujui oleh nabi Muhammad SAW.
2.        Hadits Qudsi adalah hadits yang maknanya berasal dari allah swt,tapi susunan kata-katanya dari nabi muhammad SAW.
3.        Rawi adalah tiap-tiap orang yang menjadi perantara untuk menyampaikan matan(bunyi hadits) atau penerima berita hadits tersakhir.
4.        Matan adalah lafadz atau susunan kata-kata hadits
5.        Sanad atau isnad adalah jalan matan dari nabi muhammad SAW, hingga kepada yang mukhorrij(mengeluarkan hadits) atau mudawwin(yang mengumpulkan hadits),seperti imam bukhory, imam muslim, dan lain-lain.
6.        Mutafaqun ‘Alaih menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh imam bukhary dan imam muslim
7.        Rawaahuts Tsalaatsah menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh tiga imam hadits, yaitu Abu Dawud, Ibnu Majjah, Tirmidzi
8.        Rawahul Arba’ah menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh empat imam hadits, Yaitu Abu Dawud, Ibnu Majjah, Tirmidzi dan nasa’i
9.        Rawahul Khamsah menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh lima imam hadits, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majjah, Tirmidzi dan nasa’i.
10.    Rawahul Sittah menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh enam imam hadits,yaitu Bukhary, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majjah, Tirmidzi, dan Nasa’i

11.    Rawahul Sab’ah menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh tujuh imam hadits,yaitu Ahmad, Bukhory, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majjah, Tirmidzi dan Nasa’i.
12.    Rawaahusy syakhaani menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhary, dan imam Muslim.
13.    Rawaahul Jama’ah menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh rawi-rawi hadits banyak sekali jumlahnya.
14.    Rawaahu Ash-habus sunan menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh tiga orang pemilik kitab sunan,yaitu Abu Dawud, At-tirmidzi dan Nasa’i
15.    Al-Musnad adalah hadits yang isnadnya sambung mulai dari permulaan hingga akhir sanad. Terkadang Al-Musnad itu digunakan untuk mengumpulkan perawi-perawi hadits.Seperti kitab Musnad Imam Ahmad.
16.    Al-Musnid adalah orang yang ,meriwayatkan hadits dengan isnadnya.
17.    Al-hafizh adalah orang yang hadfal 100.000(seratus ribu)hadits dengan isnad dan matannya.
18.    Al-hujjah adalah orang yang hafal 300.000(tiga ratus ribu)hadits.
19.    Al-hakim adalah orang yang hafal seluruh hadits, tidak ketinggalan sedikitpun.
20.    Disahkan maksudnya, hadits itu dianggap shahih oleh si Fulan.
21.    Dihasankan maksudnya hadits itu dianggap hasan oleh si Fulan.
22.    Dilemahkan maksudnya hadits tersebuat dianggap lemah oleh si Fulan.
23.    Ditambah dalam riwayat yang ada tambahannya,tambahan itu bukan dari si rawi tapi dari Nabi Muhammad SAW.
24.    Sahabat adalah orang orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW,dan ia sebagai orang islam dan mati dalam islam pula (tidak murtad)
25.    Tabi’in adalah orang islam yang berjumpa dengan sahabat, dan mati dalam keislaman, ia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW.
26.    Tabi’ut Tabi’in adalah orang islam yang berjumpa dengan tabi’in, dan mati dalam keislaman.
27.    Rodhiyallohu’anhu atau ‘anha (ra) artinya nsemoga Allah meridhoinya.


.: Artikel Terkait :.

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar asalkan tidak mengandung SPAM/SARA, jika komentar mengandng spam maka komentar tidak akan ditampilkan atau dihapus oleh admin blog ini. TERIMAKASIH

Follow by Email

Facebook